Davčne storitve v Nemčiji

Ponujamo vam rešitve, ki vam bodo olajšale davčno poslovanje v Nemčiji. S tem se boste lahko posvetili zgolj rasti vašega podjetja in/ali posla.

© Fotolia/pictworks
geschäftsfrau macht eine kostenaufstellung

Registracija za namene DDV v Nemčiji

Slovenski davčni sistem se kljub postopnemu zbliževanju zakonodaj držav EU razlikuje od nemškega davčnega sistema. Pogosto opažamo, da se slovenska podjetja o pravilih in zakonodaji informirajo šele po začetku poslovanja.

Pridobitev nemške davčne številke

Pred začetkom poslovanja je na podlagi informacij o naravi posla treba preveriti, ali se mora podjetje registrirati za namene DDV in s tem pridobiti nemško davčno številko (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer). Če nastane obdavčljivi promet zaradi prepoznega urejanja dokumentacije, pride do zamudnih obresti, lahko pa tudi do kazni.

Konsignacijsko skladišče

S 1. januarjem 2020 je v nemški davčni zakonodaji v primeru konsignacijskega skladišča prišlo do sprememb. Po novih pravilih se sedaj skladišča na zalogo oz. konsignacijska skladišča tretirajo kot navadne znotrajskupnostne dobave. Te so oproščene plačila DDV in tako tudi registracija za namene DDV ni več potrebna. Vendar pa nova ureditev ne velja za blago, ki je bilo v skladišče dobavljeno pred 1. januarjem 2020, to pomeni, da se mora ob prevzemu blaga iz skladišča izstaviti račun z obračunanim 19-odstotnim nemškim DDV-jem.

Prodaja na daljavo

 • Do katere meje lahko podjetje v primeru prodaje izdelkov fizičnim osebam v Nemčiji prek interneta ali kataloga zaračunava slovenski DDV?
  Slovensko podjetje lahko pri prodaji izdelkov fizičnim osebam v Nemčiji prek interneta ali kataloga zaračunava slovenski DDV do višine skupnega prometa 100.000 € v koledarskem letu.
 • Kaj mora podjetje storiti, ko preseže vrednost skupnega prometa 100.000 €?
  V trenutku, ko podjetje preseže vrednost 100.000 €, je podjetje zavezano k pridobitvi nemške ID številke in zaračunavanju nemškega DDV. Podjetje mora nemški DDV obračunati in plačati od celotne prodaje blaga, ki je bila dosežena v letu, ko je zavezanec presegel prag za obvezno DDV registracijo v Nemčiji, in ne samo od prodaje, ki je bila dosežena nad predpisanim pragom.
 • Se lahko podjetje za namene DDV registrira, preden preseže vrednost skupnega prometa 100.000 €?
  Da. Podjetja se pogosto odločijo za predčasno registracijo, saj lahko zaradi nižjega nemškega DDV v primerjavi s slovenskim postavijo nižjo ceno oz. dosežejo višjo maržo. Prostovoljna registracija za podjetje pomeni, da mora ostati zavezano za namene DDV vsaj dve leti.
 • Kdaj mora podjetje pridobiti nemško ID številko, če v Nemčiji vzpostavi skladišče z zalogo blaga?
  Podjetje, ki zaradi lažje distribucije blaga vzpostavi zalogo blaga v nemškem skladišču, mora še pred tem pridobiti DDV številko v Nemčiji. Pri tem ni pomembno, ali je podjetje preseglo predpisani prag 100.000 EUR.

Uvoz iz tretje države neposredno v Nemčijo

Podjetje je zavezano k registraciji za namene DDV, če iz tretjih držav uvozi proizvod v Nemčijo (npr. preko pristanišča v Hamburgu) in ga proda dalje nemškim kupcem. Pravilo velja tudi v primeru prodaje kupcem v Švici, Sloveniji ali kateri drugi državi Evropske unije. V primeru uvoza preko Nemčije zakonodaja dopušča nekatere izjeme za primer registracije za namene DDV, ki jih je potrebno preveriti posamično.

Naročanje gradbenih storitev na nepremičnini s podizvajalci

Monterska, inštalaterska in gradbena podjetja, ki na projektih v Nemčiji projektov ne izvajajo izključno s svojimi delavci, ampak vključujejo tudi podizvajalce, morajo pridobiti nemško ID številko. Nemška davčna zakonodaja namreč zahteva, da podizvajalec v okviru obrnjene davčne obveznosti slovenskemu naročniku izstavi račun na njegovo nemško ID številko.

Opravljanje gradbenih storitev fizičnim osebam

Storitve, kot so inštalacije, obnova zgradb, zemeljska dela, arhitekturno načrtovanje, meritve itd., ki jih slovensko podjetje izvaja fizičnim osebam, je treba obračunati z nemškim DDV. Tako je podjetje zavezano k registraciji za namene DDV.

Prevoz oseb po ozemlju Nemčije

Če prevozno podjetje ali turistična agencija opravlja prevoz oseb po nemškem ozemlju, je potrebna registracija za namene DDV. To velja zgolj v primeru, ko podjetje opravlja storitev neposredno fizičnim osebam.

Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka

Izvajalcu gradbenih del iz tujine je pri opravljanju gradbenih del v Nemčiji potrebno pridobiti potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka. V nasprotnem primeru je nemški naročnik zavezan, da pri plačilu posameznega računa zadrži 15 odstotkov vrednosti računa in jih nakaže nemškemu davčnemu uradu.

Kako podjetje pridobi potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka?

Podjetje oz. njegov pooblastitelj za potrdilo zaprosi pri pristojnem finančnem uradu v Nemčiji. Pogoj za pridobitev potrdila je pogodba, ki jo podjetje sklene z naročnikom.

Ali je potrdilo pogoj za začetek dela?

Ne. Potrdilo ni pogoj za začetek dela, vendar mora biti veljavno na dan plačila računa.

Kako si lahko podjetje povrne gradbeni davek?

Podjetje lahko zaprosi za vračilo odvedenega gradbenega davka, vendar šele naslednje leto, ko že opravi preveritev davčnih obveznosti. Po opravljeni preveritvi se vloži vloga za vračilo gradbenega davka.

Kakšne so posledice, če podjetje ne opravi preveritve davčnih obveznosti?

Če podjetje na opravi preveritve davčnih obveznosti, finančni urad naredi oceno davka na dobiček, ki ga mora poravnati podjetje.

Ali tudi podizvajalec potrebuje potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka?

Če izvajalec projekta najame podizvajalca, si mora podizvajalec prav tako pridobiti potrdilo. Po nemški zakonodaji je izvajalec odgovoren za to, da imajo njegovi podizvajalci potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka. Če podizvajalec potrdila nima, nemški davčni urad od izvajalca, ki je najel podizvajalca, zahteva 15-odstotkov od posameznega plačanega računa podizvajalcu.

Obračun nemške dohodnine

Sporazum med Slovenijo in Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja določa, da delavec postane zavezan za dohodnino, ko z delom preseže 183 dni v Nemčiji v obdobju 12 zaporednih mesecev. Obračun nemške dohodnine za delavce je treba opraviti tudi v primeru, ko podjetje na istem naslovu oziroma delovišču opravlja storitve več kot 12 mesecev. V tem primeru samodejno nastane poslovna enota, ki od podjetja zahteva obračun nemške dohodnine za delavce od prvega dne dela dalje in obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Kaj je poslovna enota in kdaj nastane?

Poslovna enota je davčni pojem, s katerim se za davčne potrebe opredeljuje poslovanje nerezidentov v tuji državi. Poslovna enota je davčna zavezanka v državi, v kateri posluje, zato se obdavči dohodek, ki ga ustvari s poslovanjem v tej državi.

V primeru večjih projektov, ko podjetje na istem gradbišču dela več kot 12 mesecev, se samodejno ustanovi poslovna enota. V tem primeru je treba za delavce obračunati nemško dohodnino od prvega dne dalje ter na koncu leta plačati davek od dohodka pravnih oseb.

Če nemški finančni urad ugotovi, da je nastala poslovna enota, podjetje pa ni opravilo obračuna nemške dohodnine, finančni urad najprej naredi oceno dohodnine, nato pa še oceno davka od dohodka pravnih oseb.

Kje lahko delavec zaprosi za nemško davčno številko?

Delavci za davčne številke zaprosijo na občini, kjer tudi prijavijo prebivališče v Nemčiji.

Na kaj mora biti podjetje, ki svoje delavce napoti na delo v Nemčijo, še posebej pozorno?

Delavci morajo imeti v Nemčiji prijavljeno prebivališče. Če se delavci ob povratku v Slovenijo na občini odjavijo, morajo ob vrnitvi v Nemčijo na občini ponovno prijaviti prebivališče.

POZOR: Delavce lahko odjavi tudi najemodajalec, ker je k temu zakonsko zavezan. Ko se delavec vrne v Nemčijo, se mora zato ponovno prijaviti na občini. Če ima delavec nemško davčno številko, še ne pomeni, da je prijavljen v Nemčiji!

Zakaj morajo biti delavci prijavljeni v Nemčiji in imeti nemško davčno številko?

Če delavci niso prijavljeni v Nemčiji ali če nimajo nemške davčne številke, se jim bo dohodnina obračunala po 6. davčnem razredu, kar v praksi pomeni, da bo skoraj trikrat dražja.

Ali lahko podjetje nemško dohodnino obračuna za nazaj?

Lahko. Za tekoče leto se dohodnina obračuna normalno po 1. davčnem razredu, dohodnina za preteklo leto pa se obračuna po 6. davčnem razredu (ne glede na to, ali so bili delavci prijavljeni ali ne).

Do kdaj je treba obračunati dohodnino?

Obračun dohodnine ter plačilo obveznosti je treba opraviti do 10. v mesecu, sicer finančni urad obračuna zamudne obresti.

Ali pride obračun nemške dohodnine v poštev tudi za podjetja, ki posojajo delavce?

Da. Če se podjetje ukvarja s posojanjem delavcev v Nemčiji, mora za posojene delavce obračunati nemško dohodnino. Takšno podjetje mora že pred pričetkom dela v Nemčiji pridobiti dovoljenje za posojanje delavcev.

Na kaj mora biti podjetje pozorno pri obračunu ur, ki jih delavec opravi v Nemčiji?

Ure, ki jih delavec opravi v Nemčiji, morajo biti na plačilni listi obračunane v skladu z nemško minimalno urno postavko, kot je določena po zakonu, ali v skladu z minimalnimi urnimi postavkami, ki so določene s kolektivnimi pogodbami posameznih panog.

Kontaktni obrazec

Prosimo, vpišite vaše podatke: