Registracija za namene DDV v Nemčiji

Slovenski davčni sistem se kljub postopnemu zbliževanju zakonodaj držav EU razlikuje od nemškega davčnega sistema. Pogosto opažamo, da se slovenska podjetja o pravilih in zakonodaji informirajo šele po začetku poslovanja.

© Fotolia/rainer_81

Pridobitev nemške davčne številke

Pred začetkom poslovanja je na podlagi informacij o naravi posla treba preveriti, ali se mora podjetje registrirati za namene DDV in s tem pridobiti nemško davčno številko (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer). Če nastane obdavčljivi promet zaradi prepoznega urejanja dokumentacije, pride do zamudnih obresti, lahko pa tudi do kazni.

Kdaj se mora podjetje registrirati za namene DDV v Nemčiji?

Konsignacijsko skladišče

Nemška davčna zakonodaja v primeru konsignacijskega skladišča zahteva registracijo dobavitelja za namene DDV. Slovensko podjetje v primeru konsignacije kupcu v skladišče dobavi blago in je lastnik dobavljenega blaga vse do odjema blaga. Kupec praviloma na koncu meseca dobavitelju poroča količino odvzetega blaga, dobavitelj pa mu nato izstavi račun z nemškim DDV.

Prodaja na daljavo

  • Do katere meje lahko podjetje v primeru prodaje izdelkov fizičnim osebam v Nemčiji prek interneta ali kataloga zaračunava slovenski DDV? Slovensko podjetje lahko pri prodaji izdelkov fizičnim osebam v Nemčiji prek interneta ali kataloga zaračunava slovenski DDV do višine skupnega prometa 100.000 € v koledarskem letu.
  • Kaj mora podjetje storiti, ko preseže vrednost skupnega prometa 100.000 €? V trenutku, ko podjetje preseže vrednost 100.000 €, je podjetje zavezano k pridobitvi nemške ID številke in zaračunavanju nemškega DDV. Podjetje mora nemški DDV obračunati in plačati od celotne prodaje blaga, ki je bila dosežena v letu, ko je zavezanec presegel prag za obvezno DDV registracijo v Nemčiji, in ne samo od prodaje, ki je bila dosežena nad predpisanim pragom.
  • Se lahko podjetje za namene DDV registrira, preden preseže vrednost skupnega prometa 100.000 €? Da. Podjetja se pogosto odločijo za predčasno registracijo, saj lahko zaradi nižjega nemškega DDV v primerjavi s slovenskim postavijo nižjo ceno oz. dosežejo višjo maržo. Prostovoljna registracija za podjetje pomeni, da mora ostati zavezano za namene DDV vsaj dve leti.
  • Kdaj mora podjetje pridobiti nemško ID številko, če v Nemčiji vzpostavi skladišče z zalogo blaga? Podjetje, ki zaradi lažje distribucije blaga vzpostavi zalogo blaga v nemškem skladišču, mora še pred tem pridobiti DDV številko v Nemčiji. Pri tem ni pomembno, ali je podjetje preseglo predpisani prag 100.000 EUR.

Uvoz iz tretje države neposredno v Nemčijo

Podjetje je zavezano k registraciji za namene DDV, če iz tretjih držav uvozi proizvod v Nemčijo (npr. preko pristanišča v Hamburgu) in ga proda dalje nemškim kupcem. Pravilo velja tudi v primeru prodaje kupcem v Švici, Sloveniji ali kateri drugi državi Evropske unije. V primeru uvoza preko Nemčije zakonodaja dopušča nekatere izjeme za primer registracije za namene DDV, ki jih je potrebno preveriti posamično.

Naročanje gradbenih storitev na nepremičnini s podizvajalci

Monterska, inštalaterska in gradbena podjetja, ki na projektih v Nemčiji projektov ne izvajajo izključno s svojimi delavci, ampak vključujejo tudi podizvajalce, morajo pridobiti nemško ID številko. Nemška davčna zakonodaja namreč zahteva, da podizvajalec v okviru obrnjene davčne obveznosti slovenskemu naročniku izstavi račun na njegovo nemško ID številko.

Opravljanje gradbenih storitev fizičnim osebam

Storitve, kot so inštalacije, obnova zgradb, zemeljska dela, arhitekturno načrtovanje, meritve itd., ki jih slovensko podjetje izvaja fizičnim osebam, je treba obračunati z nemškim DDV. Tako je podjetje zavezano k registraciji za namene DDV.

Prevoz oseb po ozemlju Nemčije

Če prevozno podjetje ali turistična agencija opravlja prevoz oseb po nemškem ozemlju, je potrebna registracija za namene DDV. To velja zgolj v primeru, ko podjetje opravlja storitev neposredno fizičnim osebam.

Kateri so pomembni datumi, ki jih mora upoštevati podjetje z nemško ID številko?

  • do 10. dne v mesecu: oddaja mesečnih obračunov DDV in plačilo DDV. Na podlagi posebnega zahtevka lahko zavezanec zaprosi za enomesečni odlog oddaje DDV obrazca in tudi plačila DDV-ja.
  • 31. 5. tekočega leta: predložitev dokumentacije za preveritev davčnih obveznosti za preteklo leto